www.vodochody.cz » Kanalizace » O kanalizaci

O kanalizaci

 

zásady technického řešení

Kanalizace je navržená jako jednotná splašková kanalizace, do které budou napojeny pouze splaškové odpadní vody. Do kanalizace nebudou svedeny odpady z drtičů odpadu, tento odpad není odpadní vodou a způsobuje vysoké látkové zatížení ČOV.

Dešťové vody v obci budou likvidovány stejně jako dosud. Vody z komunikací budou svedeny pomocí rigolů do vodoteče a vody z jednotlivých parcel budou likvidovány na těchto pozemcích.

 

základní údaje o kapacitě stavby

Celkem délka gravitačních stok je 6165,3m. Délka výtlačného řadů je 146,7m. Délka vodovodní přípojky je 450,0m. Celkový počet kanalizačních přípojek je 217. Celkový počet vodovodních přípojek jsou 4. Stavba je navržena pro 800 EO. Kapacita čerpací stanice, výtlačného řadu, kanalizačních stok a objektů na nich je navržena s ohledem  na možné budoucí rozšíření obce.  Rozšíření ČOV je možné přidáním čisticí jednotky, která se umístí vedle navržené ČOV. Stoky jsou navrženy v profilech DN 300.

POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

SO 10 – STOKA A

Stoka A je navržená jako gravitační o celkové délce  2340,0 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí z kameniny. Stoka A je zaústěna do ČOV. Na trase stoky A je navrženo 38 domovních přípojek v profilu DN 150.

 

SO 20 – STOKA B, B1, B1a, B1b, B2, B3, B3a, B0

Stoky soustavy B jsou navržené jako gravitační o celkové délce  1703,0 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB/KAMENINA. Stoka B je zaústěna do stoky A. Na trase stok soustavy B je navrženo celkem 80 domovních přípojek v profilu DN 150.

 

SO 30 – STOKA C, C1, C2, C2a, C3

Stoky soustavy C jsou navržené jako gravitační o celkové délce  1227,2 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB/KAMENINA. Stoka C je zaústěna do stoky A. Na trase stok soustavy C je navrženo celkem 59 domovních přípojek v profilu DN 150.

 

SO 40 – STOKA D, E, F, F1, F1a, F2, F3, G, H, I

Stoka D je navržená jako gravitační o celkové délce  210,2 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí KAMENINA. Stoka D je zaústěna do stoky A. Na trase stoky D je navrženo celkem 9 domovních přípojek v profilu DN 150.

Stoka E je navržená jako gravitační o celkové délce 50,0 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB. Stoka D je zaústěna do stoky A. Na trase stoky E jsou navrženy 2 domovní přípojky v profilu DN 150.

Stoky soustavy F jsou navržené jako gravitační o celkové délce  503,6 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB. Stoka F je zaústěna do čerpací šachty ČSOV. Na trase stok soustavy F je navrženo celkem 24 domovních přípojek v profilu DN 150.

Stoka G je navržená jako gravitační o celkové délce 58,4 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB. Stoka G je zaústěna do čerpací šachty ČSOV. Na trase stoky G jsou navrženy 2 domovní přípojky  profilu DN 150

Stoka H je navržená jako gravitační o celkové délce 118,3 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB. Stoka H je zaústěna do čerpací šachty ČSOV. Na trase stoky H je navrženo celkem 11 domovních přípojek v profilu DN 150

Stoka I je navržená jako gravitační o celkové délce 4,6 m profilu DN 300. Materiálem stoky bude potrubí PP ULTRARIB. Stoka I je zaústěna do stoky A.

 

Do této stoky bude přepojena splašková kanalizace z rodinných domku v lokalitě na Homolkách.

 

SO 50 – ČOV

Čistírna odpadních vod bude podzemní objekt s malou nadzemní částí, kde bude elektroinstalace, dmychárna a místností obsluhy. Mezi přítokem a odtokem z ČOV bude obtok pro případ převedení odpadních vod během havárie či údržby. Výustní objekt z ČOV bude nad hladinou vodoteče, Máslovického potoka. Součástí stavby ČOV není přípojka elektro. Tuto přípojku projektuje a vybuduje dodavatel el. energie. Přípojka vody je samostatný objekt

ČOV je navržena jako linka  se společným hrubým předčištěním s denitrifikací a s vestavěnou vertikální dosazovací nádrží.

Nátok odpadních vod je gravitační na hrubé předčištění. ČOV je navržena pro 800 EO. Objekt ČOV je celý zakrytý.  Sestává ze souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně  (předřazená denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného kalu) a z kalové uskladňovací nádrže aerobně stabilizovaného kalu.

ČOV pracuje na principu biologického čištění založeném na aktivaci s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozátěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu.

 

 

SO 60 – ČSOV,  VÝTLAK

Čerpací šachta bude provedena z prefabrikovaných dílců a vybavena příslušnými čerpadly. Bude sloužit k přečerpání splaškových vod přitékajících ze soustavy  stok F, ze stoky G a stoky H. Tato stanice je navržena jako bezúdržbová a případné poruchy budou hlášeny pomocí GSM zařízení. Výtlak V povede z ČSOV a bude napojen do šachty A63 na stoce A, odkud budou přečerpané splašky odtékat již gravitačně do ČOV. Délka výtlaku je 159,6m. Materiálem výtlaku bude polyethylenové potrubí PE100 ø 90.

 

SO 70 – VÝÚSTNÍ OBJEKT, ODOKOVÁ STOKA

Výústní objekt bude sloužit k opevnění a ochránění ústí odtokové kanalizace ČOV do bermy  Máslovického potoka.

Je navržen betonový objekt sestávající z čelní opěrné stěny výusti a dlážděného odtokového žlabu na základové desce, která bude zavázána do dna koryta.

Čelo výustního objektu bude tvořit opěrnou konstrukci svahu a budou na něj namontovány žabí klapky, která budou chránit kanalizaci před živočichy a zanesením.

Opevnění koryta po provedení stavebních prací je navrženo kamenným záhozem v úseku 5m na obě strany od osy výústního objektu.

Před základem bude proveden zához v šířce dna od základové spáry až po původní dno.

 

SO 80 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA

Zpevněná plocha

Jedná se o zpevněné plochy u vlastní provozní budovy ČOV a příjezd k ČOV z veřejné komunikace. Plocha je navržená jako asfaltobetonová plocha s betonovými obrubníky.

Zpevněná plocha bude podél objektu ČOV o základní šířce 5,0 m. Komunikace je spádována v příčném řezu (směrem od čistírny) ve sklonu 3%. Na zpevněnou plochu v objektu ČOV navazuje zpevněná plocha pro napojení na veřejnou asfaltovou komunikaci III/2428 z Vodochod k Vltavě. Tato plocha je situačně v místě stávající nezpevněné cesty. Zpevněná plocha navazuje na tuto cestu. Poloměry oblouků jsou navržené tak, aby umožnily otáčení vozidel a výjezd na veřejnou komunikaci. Předpokládá se výjezd vozidel ve směru na Vodochody.  V místě odbočení z komunikace III/2428 a přes propustek bude ocelové zábradlí.

Kolem objektu ČOV bude upravený terén násypem. Sklony svahů násypu budou 300. Pata svahu násypu podél koryta potoka bude zpevněna kamenným záhozem nad úroveň 100leté vody, aby nedocházelo k podemílání svahů. Také násypy pod zpevněnou plochou budou ve sklonu 300.

Propustek

Přemostění Máslovického potoka je stávajícím mostkem, který nevyhovuje pro obsluhu a provoz ČOV. Mostek bude demontován. Přechod zpevněné plochy přes Máslovický potok bude pomocí prefabrikovaného propustku z železobetonových rámových propustí světlé šířky 2,0m a světlé výšky 1,5m. Aby byl zachován průtočný profil budou uloženy dva prefabikáty vedle sebe. Prefabrikáty rámových propustí budou uloženy na podkladní beton a obetonovány. Povrch obetonování bude obložen kamennou dlažbou z lomového kamene. Návodní a odtokový svah a dno koryta před i za propustkem budou také opevněny kamennou dlažbou do betonového lože.

Oplocení

Areál ČOV bude oplocený. Oplocení bude z drátěného pletiva potaženého PVC do ocelových sloupků s betonovou patkou. Vzdálenost sloupků bude 3,0m. Vjezd do areálu bude uzavírán ocelovými vraty šířky 3,3m vedle kterých budou ocelová vrátka.

 

SO 90 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ĆOV

Trasa vodovodní přípojky začíná napojením na stávající vodovodní řad DN80 (PVCø90). Trasa vodovodu je vedena souběžně s trasou kanalizace stoky A v kraji komunikace III/2428. Vodovodní přípojka končí na hranici objektu ČOV. Měření potřeby vody bude v objektu. Před objektem je na přípojce uzávěr, šoupě se zemní soupravou a nadzemní hydrant DN80. Hydrant je umístěn v zeleném pruhu vedle zpevněné plochy. Z vodovodní přípojky pro ČOV budou napojeny přípojky vody pro přilehlé nemovitosti podél komunikace.

Vodovodní přípojka bude provedena z polyethylenového potrubí PE100 SDR17,6-ø90.  Délka vodovodní přípojky je 450,0m. Přípojek pro nemovitosti je 5.

 

SO 100 – Elektro přípojka ČSOV, el. Vybavení ČSOV

Objekt ČSOV bude napájen z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

Ze stávajícího betonového sloupu na který bude osazena nová pojistková skříň s pojistkami 3xPN000/32A kabelem CYKY 4Jx10mm2. Plastový rozvaděč bude umístěn na betonovém sloupku.

 

PS 10 – STROJNÍ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ČOV

Základ čistírny tvoří biologický reaktor např. typu BIO CLEANER. Hlavní technologické celky ČOV denitrifikační prostor, aktivační a dosazovacím prostor jsou propojeny do uzavřeného okruhu. Interní propojení a funkce jednotlivých technologických prvků procesů čištění jsou zabezpečeny pneumatickými zařízeními bez pohyblivých součástí, čímž je zvýšena provozní spolehlivost celého zařízení.

Jedná se o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, bude se čistící účinek ČOV pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %.

Popis čistícího procesu

Biologické čištění

V denitrifikačním prostoru dochází k odbourání dusičnanů. V aktivačním prostoru dochází k aerobnímu odbourání organického znečištění a oxidaci amoniaku a organického dusíku na dusičnany, které jsou vráceny pro odbourání na začátek reaktoru do denitrifikace. Z aktivačního prostoru natéká voda do dosazovací nádrže, kde dojde k separaci kalu a vyčištěné vody, která odtéká přes měrný objekt dále do recipientu. Recirkulaci zabezpečuje hydro-pneumatické čerpadlo. Dále je zabezpečeno odstraňování plovoucích nečistot z prostoru dosazovací nádrže

Kalové hospodářství

Přebytečný kal bude pneumaticky přečerpáván do zahušťovací a regenerační nádrže, kde bude stabilizován a následně odvážen fekálním vozem.

Způsob obsluhy

Obsluha ČOV je zajištěna službou jednoho pracovníka v rozsahu  2-4 hodiny týdně

Navrhované řešení

Návrh využívá technologii pracující na principu nízko zatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací a nerezovou dosazovací nádrží vloženou v aktivačním prostoru.

Zdroj vzduchu bude společně s ovládacím panelem čistírny umístěn v provozní části, umístěné nad nádrží zahuštění a stabilizace přebytečného kalu (kalovou jímkou).

Materiálové provedení dodávky je kombinace nerezových, plastových konstrukcí a potrubí, což zabezpečuje dlouhodobou životnost a nízké náklady na provoz a údržbu.

 

PS 20 – ELEKTROTECHNICKÉ VYBAVENÍ ČOV

Objekt ČOV bude napájen z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.

U oplocení bude postaven nový betonový sloup, na který bude osazena

nová pojistková skříň SP 100. Sloup s pojistkovou skříní včetně pří-

pojky je dodávkou PDS ČEZ Distribuce a.s.

Z pojistkové skříně je veden kabel CYKY 4J x 10 mm2 chráněný na sloupu do

výšky 2,7 m ochrannou trubkou, dále uložen do výkopu a ukončen v elektro-

měrovém rozvaděči. Z elektroměrového rozvaděče je veden kabel CYKY 4J x 10

mm2 do rozvaděče RH umístěného v ČOV. Kabel je uložen do výkopu v trubce

KF 09110 a na objektu čistírny pod omítkou a v drátěném žlabu.

 

PS 30 - STROJNÍ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ČSOV

Čerpací stanice je navržena jako betonová jímka kruhového půdorysu o průměru 2,5 m a světlé výšce 4,95 m. Jímka bude provedena z prefabrikátů kanalizačního systému. Ve stropu jsou navrženy 3 vodárenské uzamykatelné poklopy o průměru 0,60 m pro manipulaci s čerpadly a pro možnost vstupu..

Dno bude upraveno spádovým betonem ve sklonu k čerpadlům, aby nedocházelo k sedimentaci nerozpuštěných látek.

Čerpací šachta je navržena jako bezobslužná, provoz zařízení bude probíhat v návaznosti na přítok odpadních vod automaticky. Čerpané médium natéká gravitačně přítokovým potrubím do šachty čerpací stanice. Při dosažení úrovně spínací hladiny pro jednotlivá čerpadla spustí spínač čerpadlo (čerpadla). Při poklesu média na úroveň vypínací hladiny spínač čerpadlo (čerpadla) vypne. V případě že dojde v šachtě ke zvýšení hladiny nad maximální úroveň spustí spínač signalizaci poruchy. Při každém novém sepnutí čerpadla dochází automaticky ke střídání provozu čerpadel. Ovládání chodu čerpadel se provádí přímo na elektrorozvaděči, který je vybaven patřičnými ovládacími prvky. Čerpadla mohou být provozována v automatickém režimu (spouštění a vypínání se provádí pomocí spínačů v závislosti na výškách hladiny, nebo mohou být ovládána ručně. Pro případ zaseknutí nebo zanesení točivých částí čerpadla umožňují ovládací prvky spustit zpětný chod čerpadla (revers) pro uvolnění nečistot.

Technologické zařízení čerpacích stanic se skládá z  čerpadel včetně spouštěcího zařízení výtlačného potrubí osazeného zpětnou klapkou a ventilem, spínačů hladiny, svorkovnice.

Výtlačné potrubí bude rozvětveno, hlavní větev bude sloužit k transportu splaškových vod z jímky. Z vedlejší větve bude provedena odbočka k čerpadlům pro rozmíchání obsahu jímky. Všechny větve budou samostatně uzavíratelné.

Ovládání čerpadel v čerpací šachtě bude automatické v závislosti  na ovládací hladině. Pro potřeby servisních zásahů apod. bude možné čerpadla ovládat též ručně, pomocí ovládacího přepínače na čelní straně rozvaděče. Každé čerpadlo bude vybaveno zařízením pro registraci provozních hodin. V závislosti na provozních hodinách bude voleno (automaticky / ručně) provozní čerpadlo.

 

Kalendář akcí
<<    07 / 2020    >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakty

Adresa: Obec Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody

ICO: 00240991

Telefon OÚ:

220 940 062

Telefon starosta:

602 763 711

Email:
vodochody(zavinovač)vodochody.cz

starosta(zavinovač)vodochody.cz

Úřední hodiny: (prázdninový provoz)

Středa:

od 8:00 do 12:00 hod. (pokladna, podatelna)

a od 17:00 do 19:00 hod.

jiné termíny dle dohody