www.vodochody.cz » Mimořádné události.

Mimořádné události.

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. b)

Ochranou obyvatelstva

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho

života, zdraví a majetku.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm e)

Integrovaným záchranným systémem

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. a)

Základními složkami IZS

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě

mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České

republiky. Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,

zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky.

Zákon č. 239/2000 Sb., § 4, odst. 4 a 1

Ostatními složkami IZS

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví,

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace

a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS

poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době

krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení

na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu.

Zákon č. 239/2000 Sb., § 4, odst. 2 a 3

Záchrannými pracemi

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví,

majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jeho příčin.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. c)

Likvida

mimořádnou událostí.

Zákon č. 239/2000 Sb., §2 písm. d)

Krizovým

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování,

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s

  • přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
  • ochranou kritické infrastruktury.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. a)

Krizovou situací

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav

nebo stav ohrožení státu.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. b)

4

Krizovým opat

krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práva

povinností osob.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. c)

Pracovní povinností

nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba

povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. d)

Pracovní výpomocí

a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě

určeném orgánem krizového řízení.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. e)

V

pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace.

Zákon č. 240/2000 Sb., § 2 písm. f)

Povodn

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být

způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená

povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho

havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní

povodeň).

Zákon č. 254/2001 Sb., § 64, odst. 1

Ochranou p

povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními

opatřeními.

Zákon č. 254/2001 Sb., § 63, odst. 1

řed povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí
ěmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
ěcným prostředkem se rozumí movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba,
se rozumí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové
se rozumí povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně
řením se rozumí organizační nebo technické opatření určené k řešení
se rozumí mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické
řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení
čními pracemi se rozumí činnosti k odstranění následků způsobených
se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního
jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní
jsou složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost
se rozumí koordinovaný postup jeho složek při
se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování,

Kalendář akcí
<<    07 / 2020    >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakty

Adresa: Obec Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody

ICO: 00240991

Telefon OÚ:

220 940 062

Telefon starosta:

602 763 711

Email:
vodochody(zavinovač)vodochody.cz

starosta(zavinovač)vodochody.cz

Úřední hodiny: (prázdninový provoz)

Středa:

od 8:00 do 12:00 hod. (pokladna, podatelna)

a od 17:00 do 19:00 hod.

jiné termíny dle dohody