www.vodochody.cz » Vzorové dokumenty » 2. Cesta k dotacím.

2. Cesta k dotacím.

Partnerská_ smlouva 2013 - MAS Nad Prahou.docx

 

Rámcová partnerská smlouva

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli

 

MAS Nad Prahou o.p.s.

se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

zastoupená ředitelkou společnosti Ing. Ivou Cucovou

Zajištěním plnění této smlouvy je pověřena ředitelka společnosti.

(dále jen „Společnost")

 

a

 

Název organizace

se sídlem

IČ:                   DIČ:

zastoupený

zapsán v rejstříku

(dále jen „Partner")

 

I.

Společnost prohlašuje, že tuto Rámcovou partnerskou smlouvu (dále jen „Smlouva") uzavírá v souladu s článkem VII. Statutu Společnosti (dále jen „Statut Společnosti"). Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran tak, aby docházelo k plnění účelů, pro které byla Společnost založena.

 

II.

Na základě této Smlouvy se Partner stává členem MAS Nad Prahou a svým podpisem na této Smlouvě s tím Partner vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

 

Partner prohlašuje, že byl seznámen se Statutem Společnosti.

 

III.

Společnost se pro Partnera zavazuje průběžně provádět tyto služby v oblasti projektové přípravy:

1.       Zajištění informací o dostupných dotačních titulech programu LEADER a dotačních titulů vyhlašovaných SZIF pro členy MAS.

2.       Prezentace projektů partnera na internetových stránkách www.nadprahou.eu.

3.       Zajištění poradenství Partnerovi při realizaci projektu od projektového záměru přes realizaci projektu až k administrativnímu zakončení projektu dle ceníku Společnosti.

4.       Provádění analýzy vhodnosti realizace projektu s propojením na konkrétní druh financování.

5.       Propojování Partnerů Společnosti za účelem realizace společných projektů.

6.       Provádění osobních konzultací pověřenému zástupci Partnera dle článku V. této Smlouvy.

7.       Provádění konečné kontroly projektu před podáním žádosti o finanční dotaci z různých zdrojů.

8.       Redakce webových stránek s rozdělením na oblast propagující cestovní ruch (www.nadprahou.eu) a rozvoj regionu a informace o projektech (rozvoj.nadprahou.eu).

9.       Organizační zajištění fungování místní akční skupiny dle specifikace programů LEADER.

IV.

Jmenování zástupce Partnera, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti

Jméno a příjmení

 

Kontaktní adresa

 

Kontaktní telefon

 

Kontaktní e-mail

 

Datum narození:

 

V.

Platba za služby

Za služby dle článků III. a VII. smlouvy se Partner zavazuje, uhradit Společnosti na základě vystavené faktury náklady ve výši částka viz níže za každý kalendářní rok.

 

Obec (do 1000 obyv.)                            1.000,- Kč

Obec (nad 1000 obyv.)                          2.500,- Kč

Příspěvkové organizace obcí a měst         1.500,- Kč

Svazek obcí                                          2.500,- Kč

Podnikatel                                            2.500,- Kč

Nezisková organizace                            500,- Kč

Státní organizace, úřad                          Zdarma

Fyzická osoba bez IČ (občan)                 250,- Kč

 

Splatnost faktury je stanovena na 14 dní, úhrada bude provedena na účet Společnosti.

 

VI.

1.       Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.       Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že touto smlouvou se řídí jejich vzájemná práva a povinnosti počínaje dnem 1.2.2013.

3.       Smlouva končí výpovědí kterékoliv ze stran s výpovědní lhůtou, která trvá po dobu do konce kalendářního roku, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně. Smlouva pak končí dne 31. 12. kalendářního roku. Smlouva rovněž končí dohodou obou stran nebo zánikem kterékoliv ze stran bez právního nástupce.

4.       Společnost má právo odstoupit od smlouvy, pokud Partner nesplatí ve lhůtě splatnosti svůj závazek uvedený v čl. V. této smlouvy nebo pokud opakovaně poruší pravidla uvedená v čl. VII. této smlouvy.

5.       Partner má právo odstoupit od smlouvy, pokud Společnost neplní svůj závazek vyplývající z čl. III. této smlouvy. Partner má v takovém případě nárok na vrácení alikvotní části roční úhrady.


VII.

Užívání logotypu

Společnost povoluje Partnerovi užívání loga Společnosti anebo partnerství za následujících podmínek:

1.    Partner může použít logo partnerství v rámci MAS Nad Prahou na svých propagačních materiálech a webových stránkách spolu s textem Partner regionu nebo Člen místní akční skupiny.

2.    Partner může použít logo Společnosti na jím pořádaných akcích spolu s nápisem MAS Nad Prahou nebo Partner regionu Nad Prahou.

3.    Partner se zavazuje při užití loga řídit se Grafickým manuálem společnosti.

4.    Partner se zavazuje ohlásit písemně společnosti užití loga dle výše uvedených podmínek

VIII.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí obchodním zákoníkem.

 

IX.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, jemu porozuměly a s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a tomu na důkaz připojují své podpisy.

 

 

V Líbeznicích dne 31. ledna 2013                                               V ................ dne ..........2013

 

 

.....................................                                       .....................................

Ing. Iva Cucová                                                                      jméno a příjmení

ředitelka společnosti                                                                         funkce

MAS Nad Prahou o.p. s.                                                                  název organizace

 

 

Kalendář akcí
<<    07 / 2020    >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakty

Adresa: Obec Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody

ICO: 00240991

Telefon OÚ:

220 940 062

Telefon starosta:

602 763 711

Email:
vodochody(zavinovač)vodochody.cz

starosta(zavinovač)vodochody.cz

Úřední hodiny: (prázdninový provoz)

Středa:

od 8:00 do 12:00 hod. (pokladna, podatelna)

a od 17:00 do 19:00 hod.

jiné termíny dle dohody